Od kovokeramiky ku celokeramike

Značné nedostatky živice
ako krycieho materiálu
Zavedenie kovokeramiky pred viac ako 40 rokmi viedlo k značným pokrokom pri zhotovovaní protetických náhrad vo farbe zuba. Nedostatky zubných náhrad so živicou ako krycím materiálom (napr.: nedostatočná rezistencia pred sfarbením a nedostatočná pevnosť), boli eliminované použitím zubnej keramiky, ako krycieho materiálu.
Pokrok vďaka
kovokeramike
Zavedenie kovokeramiky pred viac ako 40 rokmi viedlo k značným pokrokom pri zhotovovaní protetických náhrad vo farbe zuba. Nedostatky zubných náhrad so živicou ako krycím materiálom (napr.: nedostatočná rezistencia pred sfarbením a nedostatočná pevnosť), boli eliminované použitím zubnej keramiky, ako krycieho materiálu.
Zlepšená estetika
v cervikálnej oblasti

Nasledovné materiály a techniky sa používajú k estetickej optimalizácií:

  • zlatofarebné materiály konštrukcií
  • modifikované formy konštrukcií
  • keramický schodík
Zlepšené spojenieRiziko nedostatočného spojenia medzi kovovou konštrukciou a krycím materiálom sa môže dnes - minimálne pri materiáloch z ušľachtilých kovov s vysokým obsahom zlata - považovať za vyriešené. Keï zoberieme všetky možné príčiny neúspechu, tak môžeme pri kovokeramických náhradách rátať s ročnou kvótou neúspešnosti 1-1,5%.
 Kovokeramika je na základe dlhoročného klinického používania bezpečný a klinicky odskúšaný postup. Tým je zároveň porovnávacou štandardou pre nové postupy zhotovovania náhrad v stomatologickej protetike. Ale limitujúcim faktorom estetického úspechu pri kovokeramických náhradách je chýbajúca svetelná priepustnosť kovovej konštrukcie. K tomu ešte sa pridáva riziko materiálovej neznášanlivosti pri zliatinách neobsahujúcich ušľachtilé kovy (napr.: nikel, kobalt, chróm).
Viac estetiky
z celokeramiky
V porovnaní k tomuto, ponúkajú celokeramické náhrady, na základe ich zlepšenej translucencie a transparencie, vyšší estetický potenciál. Vynikajúca biokompatibilita a nízka afinita k plaku ju predurčujú k ideálnemu materiálu pre zubné náhrady.
Limit: stála pevnosťNedostatočná stála pevnosť na trhu, bežných zubných keramík, limitovala dlhú dobu použitie celokeramických náhrad. Použitie čistých krycích keramík na zhotovenie celokeramických náhrad môže byť doporučené len pre malé indikačné spektrum napr.: inleje alebo fazety.
Zlepšená pevnosť zvyšuje
klinickú istotu úspešnosti
Na zhotovenie celých koruniek sú potrebné keramické systémy so zlepšenými mechanickými vlastnosťami, pretože inak treba rátať s predčasným klinickým zlyhaním.
Podstatné zlepšenie pevnosti oproti Feldspat - krycím keramikám bolo docielené použitím leucitom zosilnenými sklokeramikami (napr.:CERGO, Degussa Dental/Hanau; Finesse, Dentsply DeTrey/Konstanz), ktoré sú prevažne spracovávané za tepla a pod tlakom a podľa Lost - Wax princípu.
Adhezívne upevnené
jednočlenné náhrady

Celokeramické náhrady, ktoré sú spracovávané za tepla a pod tlakom, sú vhodné na následovné indikácie:

  • inleje
  • fazety
  • čiastočné korunky
  • korunky

Pre dostatočnú istotu klinickej úspešnosti je pri týchto materiáloch adhezívne upevnenie nutné.Klinicky overené
pre adhezívne upevnené
jednočlenné náhrady
Po viac ako 10 ročnom klinickom používaní, môže byť tento postup označený za bezpečný. Poskytuje po 5 ročnom pozorovaní istotu úspešnosti, ktorá je približne porovnateľná s tou, pozorovanou pri kovokeramických náhradách.
Rozšírenie indikácií vďaka
inovatívnym celokeramickým
materiálom

Ďalšie rozšírenie indikácií pre celokeramické systémy mohlo byť docielené len použitím keramík s vyššími hodnotami stálej pevnosti ako napr.: oxidov hliníku a zirkónu. Oxid hlinitý sa už niekoľko desaťročí používa na spevnenie zubných keramík. Použitie poróznych - sklom infiltrovaných - konštrukcií z oxidu hlinitého, vedie pri sólokorunkách a malých mostíkoch vo frontálnom úseku k dostatočnej prognóze úspešnosti.

Popri rozšíreniu indikácií sa umožnilo, pri použití celokeramických náhrad na báze oxidu hlinitého, konvenčné cementovanie. Zhotovenie mostíkov, na báze tohto materiálu v laterálnom úseku, nám vzhľadom na limitované mechanické vlastnosti nesľubuje úspech.


Problematika
mostíkových konštrukcií v
laterálnom úseku
Celokeramické konštrukcie mostíkov v laterálnom úseku sa aj napriek veľkým pokrokom za posledných 20 rokov nedali zhotoviť tak, aby zaručovali dostatočnú klinickú prognózu úspešnosti. Pre mostíky v laterálnej oblasti boli doteraz kovokeramické konštrukcie jedinou možnou materiálovou kombináciou, ktorá zaručovala dostatočnú klinickú istotu úspešnosti . Kovokeramický mostík môže byť pritom zhotovený ako s fazetami, tak aj celoplošne prekrytý keramikou.
Zirkóniový oxid ako materiál
pre konštrukcie budúcnosti
Celokeramické konštrukcie mostíkov v laterálnom úseku sa aj napriek veľkým pokrokom za posledných 20 rokov nedali zhotoviť tak, aby zaručovali dostatočnú klinickú prognózu úspešnosti. Pre mostíky v laterálnej oblasti boli doteraz kovokeramické konštrukcie jedinou možnou materiálovou kombináciou, ktorá zaručovala dostatočnú klinickú istotu úspešnosti . Kovokeramický mostík môže byť pritom zhotovený ako s fazetami, tak aj celoplošne prekrytý keramikou.